Helgasjön

Belägen strax norr om Växjö, (163 m.ö.h) i Kronobergs län – utgör med sina ca 55 km2 yta en väsentlig del av det ca 135 km långa Mörrumsåns vattensystem – med rikligt, genom-strömmande, näringsfattigt, friskt vatten, från högre belägna (källan 280 möh) skogs-, äng- och myrmarker. Vattnet kalkas och har ett bra Ph-värde (6,7 – 6,9) med positiv Alkanitet, är lätt järnhaltigt. Siktdjup varierar, ned till 4 m. pgr av skogs-, humuspartiklar, beroende årstid.

Sjön omgärdas av växlande natur, flera 100 m höjder, skog och ängsmark, med varierande bebyggelse. Sjön har flera vida Fjordar med 25 m djup, mellanliggande större o mindre öar vilka bildar sund eller skärgårdsliknande partier, flikiga stränder, bukter, grundare vatten. Sjöns genomsnittsdjup är 6,2 m. Strand och Botten varierar, Klippa, Sten, Sand, Lera eller Dy. Sjön har ett rikt fiskbestånd, främst Abborre, Gös, Gädda men även Brax, Mört, Löja, Sutare, Lake mfl. Den har ett gammalt bestånd av Öring. Stödutsättning av Gös o Öring sker årligen. Sjön har skyddade lekplatser för Öring och fiskvandringsleder har byggts till att främja dess bestånd o utveckling. Ett flertal Vasar underhålles för andra fiskars lek o vård.
Under augusti och september månad fångas det Signalkräftor i sjön.

Med en aktiv Fiskevårdsområdes förening (Hfvof) tillföres här allmänhet, turister o boende, goda möjligheter till Husbehovs o Fritidsfiske. Fiskekort försäljes och tillgång till Båtisättnings ramper främjas. Regler har beslutats och en aktiv Fisketillsyn sker. Med marknadsföring och information vill styrelsen, för de ca 360 huvudägare, till sjöns vatten – skapa tillgänglighet, god miljö för framtiden med upplevelse o rekreation.

Sjön har flera aktiva föreningar. Helgasjöns Segelsällskap – har utarbetat ett detaljerat Sjökort med djupangivelser efter internationell standard. Sjön är prickad, med farleder, grund och vissa fartbegränsningar. Ett stort antal fritidsbåtar finnes, i de södra delarna, där även en förtätad fast eller fritidsbebyggelse ligger, gränsande till Stadens Växjö förorter.

Flera service- och näringställen finns runt sjön, några med historiska landmärken, som anrika Kronobergs Slottsruin. Därifrån utgår Ångaren Thor – Sveriges äldsta i drift varande ångbåt, med turer upp till Åby Sluss, eller för vidare färd i den övre liggande Tolgsjön samt Asasjön.

Kring eller i sjön synes flera rara fågelarter, vilka kan ge upplevelse o större naturintryck för våra gäster.
Helgasjön har sitt upphov i olika förkastningssprickor ifrån Urtiden – Inlandsisar har polerat o slipat dess hällar, landhöjningen har succesivt ändrat dess sammanhängande, med flera andra sjöar, ifrån den ursprungliga Värendska Issjön till dagens form. Genom tiderna har här alltid givits god fångst, av fisk – så minner även den symbol som upptäckts, till Hfvofs symbol

Vi hälsar Dig välkommen. ”Sanct Petri, leve!”