Föreningen Hfvof

Helgasjöns fiskevårdsområdes förening bildades under mitten 1980-talet efter en allmän strävan att öppna upp de många enskilda eller samfällda vatten inom sjön. Sjön har ca 360 delägare, i enskild eller samfälld ägo, där en, några eller flera, äger del i, ett eller flera områden. Stora ägare är i Statlig, Kommunal, Kyrklig eller Bolagsform.

Föreningen har en arbetande, årligen vald styrelse, bestående av ett tiotal frivilliga leda-möter med utsedd kassör, sekreterare o ordförande, som väljes vid Årsmöte, kallat genom offentlig annons. Till årsmöte kan alla delägare komma deltaga, efter vederbörlig anmälan.

Styrelsen och dess ledamöter skall beredas möjlighet till information o utbildning, i fiske o vattennära insigter, på föreningens bekostnad. Dessa kunskaper skall även kunna spridas till delägare o andra intressenter.
Föreningen är sakligt utsedd remissinstans, i ärende vilka berör sjön, miljö, nyttjande o dess vatten. Föreningen har att utarbeta o föreslå regler o bestämmelser. Utser polisära tillsynsmän efter Länstyrelsen godkännande.

Genom försäljning utav Fiskekort, öppnas sjöns alla vatten upp, för fiske, med handredskap eller s.k. Trolling (drag). Kort ger rätt till fiske för en dag, vecka, månad eller år. Medel vilka inkommer skall bekosta o i stor grad användas bl.a. för utsättning av fisk o fiskevård. God marknadsföring o information samt en social strävan.
Fiskerättsägare äger rätt till fiske med fasta redskap, Nät, Ryssja, Mjärde (kräftfiske) inom dennes del i eller på enskilt vatten o grund (botten), varom bestämmes.

Samfällt vatten utgör proportionellt fördelat fiskevatten, i förhållande till ägorätt, inom det samfällda området. Utser områdets bestyrelse, med egna regler o tillämpning. Kan ej enighet uppnås – bör Hfvof söka bilägga fråga, genom medling, eller kan enskild ägare begära Lantmäteriets avskiljande o bestämmande, för envars fiskerätt, på dessas egna bekostnad. – underställd Hfvof övergripande utsatta regler.

Hfvof samarbetar med andra intilliggande fvof. F.nv. arbetas det på en ny fiskevandringsled mellan Helgasjön o Innaren. Årlig utsättning av Gös samt Laxöring. Med Länstyrelsen sker kontroll av Lekplatser o produktion. Kalkning. Genom Mörrumåns vattenområde sker årlig kontroll o mätning av PH o Alkaninisk balans, miljökontroll m.m. av genomströmmande vatten. Vatten avtappas till Växjösjön.

Ny, digital ägarförteckning o fiskerättsfördelningen inom samfällda vatten, upprättas med Lantmäteriets medverkan. Hemsida för ökad information, marknadsföring, kommunikation o tillgänglighet öppnas upp. Nya trycksaker med information beredes för Fiskekortsköpare. Vykort med fiskemotiv till den lille fiskaren. Turistik information ges på olika språk.

Helgasjön är en stor naturresurs med höga kvalitativa värden, vi förvaltar och öppnar upp för gemensamt vårdande, där även den enskildes rätt o behov skall tillgodoses. Miljökrav, med framtida bestående värde, skall vara viktiga mål.

Helgasjöns Fiskevårdsområdes Förening Hfvof – arbetar för sjöns bästa, med en aktiv styrelse. Samordna sportfiskeintresset, husbehovsfisket, med övriga verksamheter. Att sälja Fiskekort o främja sjöns tillgänglighet, god miljö och ett fortsatt gott fiskbestånd medelst ut-sättning av yngel såväl som vuxenfisk, bygga fiskvandring, vårda befintliga vasar o lekplatser

Vi skall verka för information och utgöra forum för frågor vilka berör sjön, dem som äger vatten, fiskerätt, arrende. Deltaga i Mörrumsåns vattenssystems arbete, utföra provfisken, provtagning samt ha ett vakande öga för miljön.

Genom aktiv Fisketillsyn och försäljning av Fiskekort, skapas medel till beslutade åtgärder. Vi vill främja ungdomars intresse för vatten, sjö och fiske, med respekt för andra samt det fågelliv som finns.
Regler beslutas av styrelsen och godkänns av Länstyrelsen.